Sepetiniz

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu ''Gizlilik Sözleşmesi'' (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) __/__/____ tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

Cinnah Caddesi 35/22 - Çankaya / Ankara adresinde mukim İG GİYİM AKSESUAR İNŞ. TİC. VE PAZARLAMA LTD ŞTİ (bundan böyle "KİRALAYAN" olarak anılacaktır) temsilen aşağıda imzası bulunan MÜŞTERİ

VE

___ adresinde mukim MÜŞTERİ (bundan böyle ''MÜŞTERİ" olarak anılacaktır)

KİRALAYAN ve MÜŞTERİ bundan böyle ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.


Madde 1 -
AMAÇ

İşbu Sözleşme __/__/____ tarihinde yürürlüğe girer ve taraflar arasında Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren ilişki sona erdiği tarihte geçersiz hale gelir.

Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren taraflar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün / Eşya Kiralama

KİRALAYAN, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında KİRALAYAN'a ait bir takım Gizli Bilgileri MÜŞTERİ ile paylaşacaktır.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik olarak Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla imzalanmıştır.

MÜŞTERİ taraf, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde KİRALAYAN'dan alınan Gizli Bilgi ve belgelerin münhasıran KİRALAYAN tarafından istenilen şekilde ve sadece işbu Sözleşme altında belirlenen hüküm ve şartlar doğrultusunda kullanılacağını kabul ve beyan eder.


Madde 2 -
GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

Sözleşme'ye konu olan ve Taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; KİRALAYAN tarafından MÜŞTERİ ile paylaşılan ve sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve "Gizli Bilgi" olarak tanımlanacak bilgiler;

A - Her türlü fikir, buluş, iş, metod,

B - Patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır,

C - Yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik,

D - Taraflar' ın arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı tüm ticari, mali, teknik bilgiler,

E - Müşteri bilgileri,

F - İleriye yönelik sair projeler, reklam-tanıtım amaçlı fikirler ve kampanyalar,

G - Veriler, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar

olarak özetlenebilecek ana konulan kapsar. Yukarıdaki hususlar dışında kalmasına rağmen, KİRALAYAN'ın sözlü olarak dahi olsa gizli bilgi olarak nitelendirdiği tüm bilgiler ayrıca "Gizli Bilgi" olarak addedilir.

Yukarıda tanımı ve kapsamı belirtilen her türlü bilgi bu sözleşme kapsamında Gizli Bilgi niteliğinde kalmak üzere, özellikle aşağıda belirtilen bilgiler bu sözleşme kapsamında Gizli Bilgi olarak addedilecektir:

Kiralayan bilgileri


Madde 3 -
GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİLER

MÜŞTERİ'ın, aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiyi sözleşmede belirtilen haller dışında kullanması halinde hiç bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

A - Gizli Bilgi alındığı tarihte, MÜŞTERİ tarafından biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

B - MÜŞTERİ'ın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

C - Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya MÜŞTERİ'ın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

D - Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

E - MÜŞTERİ'ın Hükümeti'ne kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, KİRALAYAN tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

F - Yayınlanmaları veya kullanılmaları KİRALAYAN'ın yazılı izni ile onaylanmışsa.


Madde 4 - GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARI

MÜŞTERİ taraf, bu Sözleşme süresince Gizli Bilgi' nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

A - KİRALAYAN tarafından verilme amacına uygun olarak kullanmak,

B - Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla "bilmesi gereken" prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

Bu sözleşme kapsamında yalnızda aşağıda belirtilen çalışanlar Gizli Bilgi'lere erişme hakkına sahip olacaktır. KİRALAYAN'ın izni olmaksızın aşağıda verilen personel listesi dışında MÜŞTERİ'ın herhangi çalışanın Gizli Bilgi'ye erişim hakkı olmayacaktır. MÜŞTERİ'ın Gizli Bilgilere erişme hakkına sahip personel listesi aşağıda belirtilmiştir:

KİRALAYAN ve Personeli

C - KİRALAYAN'a ait gizli bilgileri en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ile korumak ve saklamak,

D - Gizli Bilgiyi, KİRALAYAN'ın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

E - İşbu Sözleşme'nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,

F - İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.


Madde 5 - GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

KİRALAYAN, Gizli Bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgileri ifşa eden MÜŞTERİ'a herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde MÜŞTERİ'a, KİRALAYAN'ın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. MÜŞTERİ, bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.


Madde 6 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A - KİRALAYAN iş kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi MÜŞTERİ'a vermeyi taahhüt eder.

B - MÜŞTERİ, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde KİRALAYAN'ın izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

C - MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde KİRALAYAN'a karşı öncelikle sorumludur.

D - KİRALAYAN tarafından MÜŞTERİ'a temin edilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin KİRALAYAN tarafından öğrenilmesi halinde, MÜŞTERİ bundan dolayı sorumlu olacaktır.

E - MÜŞTERİ, bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluktan kurtulamaz.

F - MÜŞTERİ İşbu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile KİRALAYAN'ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 7 - ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

A - MÜŞTERİ sorumlu olduğu kişilerce KİRALAYAN'a ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak KİRALAYAN'a durumu bildirmekle yükümlüdür.

B - KİRALAYAN, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini MÜŞTERİ'dan talep etme hakkına sahiptir.


Madde 8 - GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve KİRALAYAN'ın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu KİRALAYAN'a iade edilir.


Madde 9 -
GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

MÜŞTERİ, KİRALAYAN'ın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.


Madde 10 - CEZAİ ŞART

İşbu Sözleşmenin gizlilik kurallarının ihlali halinde MÜŞTERİ, KİRALAYAN'a 1 TL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

MÜŞTERİ İşbu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile KİRALAYAN'ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 11 -
DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.


Madde 12 - TEBLİGAT

Yukarıda yazılı adresler, işbu sözleşmenin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.


Madde 13 - MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. İşbu sözleşmenin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf 'a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda sözleşmenin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.


Madde 14 - KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.


Madde 15 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.


Madde 16 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu sözleşmenin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu sözleşmenin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.


Madde 17 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere __/__/____ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.İG GİYİM AKSESUAR İNŞ. TİC. VE PAZARLAMA LTD ŞTİ